برقhttp://www.tebyan.net/mohamad_s611/index.aspxfaترانزیستور ویکسو سازیhttp://www.tebyan.net/weblog/mohamad_s611/post.aspx?PostID=451313/2/2009 1:37:18 AMبراي كم كردن يا قطع كردن صداي مودم در ويندوز XP سه راه وجود دارد : http://www.tebyan.net/weblog/mohamad_s611/post.aspx?PostID=520302/23/2009 5:34:00 PMپل وتستون (Wheateston Bridgehttp://www.tebyan.net/weblog/mohamad_s611/post.aspx?PostID=470361/31/2009 2:56:00 AM